Bag om Scenarie 2035

Om projektet

Finansforbundet har en stolt tradition for med 5-10 års mellemrum at få udarbejdet et fremtidsscenarie.

Scenarie 2035 er igangsat med det formål at hjælpe os med at forstå tendenser for forandring og usikkerheder samt opstille og guide os i mulige strategiske udfaldsrum for Finansforbundet. Scenarieprojektet skal etablere en fælles forståelsesramme og grundlag for Finansforbundets fremtidige relevans, udvikling og strategiarbejde.

Scenarie 2035 skal kvalificere mulighederne for at forstå, vælge og skabe en fremtid, hvor Finansforbundet bevarer sin relevans. Over for medlemmer, virksomheder og andre interessenter, i en verden hvor arbejdsmarkedsmodellen er under forandring, hvor opbakningen til fagbevægelsen er i opbrud, og hvor den finansielle sektor er i rivende udvikling.

Det har været en central ambition for projektet at sikre en bredt forankret, samskabende og levende proces. De endelige scenarier er derfor et produkt af et analysearbejde, der er blevet bearbejdet henover syv workshops med involvering af op mod 100 deltagere bestående af eksterne eksperter og aktører samt medlemmer, politisk valgte og medarbejdere fra Finansforbundet.

Målet er ikke en fastlagt køreplan eller et forsøg på at forudsige, planlægge eller kontrollere fremtiden. Scenarie 2035 skal hjælpe os med at begribe fremtiden, så vi bedre kan gribe den, når den rammer.

Copenhagen Institute for Future Studies har været gennemgående konsulent og partner i processen om at forstå forandringer, trends og opstille mulige fremtidsscenarier. Bespoke Manyone har været formidlingspartner med ansvar for det univers, som I nu bevæger jer ind i, hvor resultater og viden visualiseres og udfoldes, så det fortsat kan skabe fornyet eftertanke, om hvilken fremtid vi sammen bevæger os ind i.

En rejse, som vi gerne vil invitere jer med på.

Rigtig god fornøjelse!

Projektet har haft stor fokus på en bred involvering og bygger på bl.a. syv workshops med involvering af op mod 100 deltagere bestående af eksterne eksperter og aktører samt medlemmer, politisk valgte og medarbejdere fra Finansforbundet.

Scenarier som metode

Fremtidsscenarier skal skabe grundlag for at udforske forskellige fremtider, som repræsenterer forandringer, nye perspektiver og nye problemstillinger, som i nutiden kan være vanskelige at forholde sig til. Formålet med at udvikle scenarier er derfor ikke at forudsige fremtiden, men i stedet at skabe overbevisende fremtidsfortællinger, som på en tankevækkende måde giver et ”fremtidsperspektiv” på de beslutninger, vi skal træffe i nutiden. På den måde giver fremtidsscenarier et fælles sprog og et fælles grundlag for en kvalificeret diskussion af fremtidens muligheder og udfordringer, så man som organisation har bedre forudsætninger for at læne sig nysgerrigt, visionært og ikke mindst forberedt ind i fremtiden.

Scenariemetoden er altid baseret på følgende to præmisser: At der ikke er én, men flere mulige fremtider, samt at det er muligt i dag at foretage valg, der påvirker den fremtidige udvikling.

Der findes flere forskellige måder at tilrettelægge og gennemføre en scenarieproces på. Denne proces har haft stort fokus på samskabelse og på at inddrage forskellige perspektiver undervejs i arbejdet. Derfor har der været nedsat en arbejdsgruppe, som har repræsenteret mangfoldige kompetencer, perspektiver og udsyn, og som har udfordret Finansforbundet gængse ”forståelsesramme”.

Selve metodetilgangen for denne proces har været ”traditionel” i den forstand, at vi først har udforsket og skabt en dybere forståelse for, hvad der driver forandring og påvirker samfundsudviklingen, og herunder særligt den måde hvorpå vi som individer lever, indgår i fællesskaber og arbejder. Herudaf identificeres to særligt vigtige ”nøgleusikkerheder”, som kombineredes i et scenariekryds, og som derved udformer og styrer fire udfaldsrum for scenarierne. Ultimativt har det dannet grundlag for at udvikle fire forskellige fremtider, som man som fagforbund skal forholde sig til i dag og i fremtiden.

Hvad er scenarier

  • Scenarier fokuserer på potentielle forandringer i omverdenen (det eksterne miljø), som påvirker en organisations strategiske miljø og strategiske beslutninger
  • Scenarier er overbevisende og tankevækkende fortællinger om plausible fremtider, som skal fremme en fremtidsorienteret samtale og organisatorisk forståelse
  • Scenarier skaber indsigter om fremtidige trusler og muligheder, så man som organisation bedre kan planlægge og foregribe fremtiden
  • Scenarier fokuserer hovedsageligt på potentielle udviklinger ”beyond the numbers" i en tid, hvor fremskrivninger og forudsigelser ikke er nok

Hvad er scenarier ikke

  • Scenarier forsøger ikke at forudsige fremtiden
  • Scenarier repræsenterer ikke et ”inside-out”-perspektiv set fra en given organisation
  • Scenarier er ikke i sig selv strategier, men scenariernes fokus på forandringer i det eksterne miljø giver indsigt og input til strategisk planlægning
  • Scenarier skal ikke forveksles med trendanalyse, prognoser, fremskrivninger eller andre “forecast”-metoder

Downloads

ScenarierapportMedlemstidssyn